کمپین دست های رنگی 1397

123

پویش ایران من در راستای فعالیت های خود، به برگزاری کمپین های گوناگونی با کمک داوطلبین خود اقدام می کند. کمپین دستهای رنگی در جهت بازسازی و بهبود فضای آموزشی مدارس جنوب تهران از جمله این کمپین ها است. این کمپین در دومین سال فعالیت خود در همکاری مشترک با انجمن حمایت از کودکان_کار به سراغ مدرسه کودکان کار رفته است و مدرسه کودکان کار را با 3 هزار متر در 3 طبقه تحت پوشش قرار داده است.