بازدید دانشجویان دانشگاه شریف

367
تبادل نظر نخبگان دانشگاه صنعتى شريف در بازديد از مجتمع آلومينيوم البرز در راستاى عبور از مرزهاى فناورى و كيفيت
pixel