تغییر حالت ماده - بخش اول

393
در این فیلم تدریس ذوب و انجماد توسط محمد گلزاری را مشاهده خواهید کرد.
pixel