امام خمینی- ما ملت گریه سیاسی هستیم

1,591

گزیده ای از بیانات امام خمینی(ره) را در خصوص «ما ملت گریه سیاسی هستیم» را تقدیم شما می نمائیم.