اصلاح طبیعی فرم چانه

870
َAtrisa Clinic
َAtrisa Clinic 13 دنبال‌ کننده

در صورت های زیبا، یک نسبت طلایی بین اجزای مختلف آن چهره وجود دارد. بر این اساس در چهره های زیبا وایده آل در یک نمای نیمرخ، خط عمودی که از کنار لب پایین کشیده می شود باید به چانه برسد. اگر نوک چانه عقب تر باشد می توان آنرا اصلاح نمود.

َAtrisa Clinic
َAtrisa Clinic 13 دنبال کننده