لبنان -بیروت-میدان ساعت دقیقا کپی میدان اتوال پاریس

467

میدان ساعت بیروت که دقیقا کپی میدان اتوال پاریس ساخته شده . تابستان 1393