کارگاه یادگیری تعاملی معلمان دبستان پیام رستگاران

45

در این کارگاه معلمان با اصول و مبانی نظری یادگیری تعاملی در قالب گفت‌وگو و فعالیت آشنا شدند. این کارگاه در دو نیمروز برگزار شد.