#نرم افزارپخش مویرگی زرین |اختصاص نقطه به مشتریان

516
در نرم افزار زرین مپ ویزیتور می تواندانلاین و به صورت گرافیکی نقطه ای ازمنطقه و ناحیه بر روی نقشه را انتخاب کند و مختصات ان نقطه یعنی طول و عرض جغرافیایی ان نقطه را به هر یک از مشتریان فعلی واحتمالی موجود در لیست مشتریان اختصاص دهد و بر روی نقشه ثبت کند.بعد از ثبت نقطه برای مشتری مورد نظر, در نمایش های بعدی مشتریان موجود دریک منطقه مشخص ن مشتری درنقطه ثبت شده برای وی بر روی نقشه نمایش داده می شود
pixel