گفت وگو کانون عکس اصفهان با شهرام احمدزاده ترکمانی درباره فتومونتاژ

94
تهیه شده در کارگروه سمعی بصری کانون عکس اصفهان مجری: پژمان نظرزاده آبکنار فیلمبردار: احمدرضا طاهری، فرزانه عبدی‌نیان تدوین: احمدرضا طاهری
pixel