محروم شدن از ارث

28
آیا پدر می تواند فرزند خود را از ارث محروم کند؟
pixel