گفتار ۹۸ ” معنای فرقان “ - آگاهی و معرفت توحیدی

79
مجموعه همه هنرها ، همه زیبایی ها و بدایع هستی در کتاب آفرینش قرآنی نهفته است.
pixel