گفتار ۹۸ ” معنای فرقان “ - آگاهی و معرفت توحیدی

46

مجموعه همه هنرها ، همه زیبایی ها و بدایع هستی در کتاب آفرینش قرآنی نهفته است.