کارهایی که فقیران انجام می دهند ولی ثروتمندان نه!

1,459

خِردساز پیروز، آموزش رشد شخصی برای پرانگیزه ها! - برای مشاهده کامل این کلیپ به آدرس http://kheradsaz.com مراجعه کنید.