طراحی شهری حساس به منابع آبی

199

آیا تابحال به چگونگی مصرف صحیح آب و مسئولیت خود در مقابل این منبع حیات اندیشیده اید؟ منابع آبی جزء جدا نشدنی از هویت و نیاز شهرهای ماست اما نکته قابل توجه این است که برای بهترین بهره برداری از منابع آبی باید مدیریت آب شهری را با طراحی درست و مثبت تغییر دهیم. این رویکرد مدیریتی جهت استفاده بهتر از آب شهری را، تحت عنوان طراحی شهری حساس به آب نامگذاری کرده اند.

معماریTV
معماریTV 100 دنبال کننده

chat با TDR_OMID

TDR_OMID
0 1.1 هزار بازدید کل

TDR CLAN