جنتک یک بستر نرم افزاری یکپارچه برای حفظ امنیت فیزیکی سازمان ها

130
مدیریت تولید کنندگان محصولات مختلف، هماهنگ کردن چندین محصول و چندین سرور با هم و همینطور آموزش تک تک این سیستم در گذشته بسیارسخت و هزینه بر از نظر مالی و زمان بود.امروز یک رویکرد بهتر وجود دارد.جنتک سکوریتی سنتر
pixel