جلسه اول آموزش زبان / اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

564
در این جلسه ما به معرفی و دسته بندی اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش و روش تفکیک اونها می پردازیم
pixel