تغذیه در غازها و رعایت نسبت جفتگیری در آنها

2,611

تغذیه در غازها و رعایت نسبت جفتگیری در آنها | برای مشاهده آموزش های بیشتر در مورد پرورش غاز لطفا به آدرس اینترنتی http://chicken-device.ir/breed-goose/ مراجعه فرمایید.

جوجه کشی
جوجه کشی 346 دنبال کننده