میزگرد همایش ژئوماتیک 88 - قسمت دوم

82

با حضور مهندس علیمرادی - دکتر مقرب نیا - دکتر وثوقی - مهندس واحدی - مهندس واعظی - مهندس شاکری و حاضرین در سالن پیرامون نقشه برداری در چشم انداز 20 ساله کشور در همایش ژئوماتیک 88 در اردیبهشت 1388 - قسمت دوم