روز کارگر در شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش

29
مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر در شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش برگزار شد.
pixel