اجرای قطعاتی از گروه موسیقی وزیری - هتل میزبان بابلسر ( بخش پنجم )

142

کنسرت گروه موسیقی وزیری - هتل میزبان بابلسر - اسفند 97