اجرای قطعاتی از گروه موسیقی وزیری - هتل میزبان بابلسر ( بخش پنجم )

147

کنسرت گروه موسیقی وزیری - هتل میزبان بابلسر - اسفند 97