محبوب یا مطلوب؟ مسئله این است!

156

بررسی محبوبیت و مطلوبیت کالا و مشتری و تاثیر شناخت این ویژگیها در توسعه بازار و کسب و کار