فقر در اسرائیل

136

در نگاه اولیه، اسرائیل با رشد اقتصادی سه درصد، وضع خوبی دارد. آمار بیکاری کمی دارد.