مدرسه شش کلاسه روستای ده نو جیرفت

262

معمار: محمد خاوریان در تعریف این مدرسه، آموزش تنها به سرفصل دروس دبستان خلاصه نمی شود. شناخت محیط طبیعی روستا، اهمیت آن و نحوه ارتباط و بهره برداری با آن از یک سو، و شناخت فرهنگ روستا، پیشه آبا و اجدادی، فعالیت زنان و کار مردان روستا نیز بخشی از آموزشی است که نسل نوجوان به آن نیاز دارد.