شب تحول دیجیتال ایران - دکتر مهدی شامی زنجانی از شب تحول دیجیتال ایران می گوید.

1,527

دکتر مهدی شامی زنجانی، دبیر علمی شب تحول دیجیتال ایران و جایزه ملی تحول دیجیتال، از شب تحول دیجیتال ایران می گوید--- پیش به سوی رویداد شب تحول دیجیتال ایران با حضور بیش از ۷۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان تحول دیجیتال کشور--- اطلاعات بیشتر در سایت جایزه ملی تحول دیجیتال به نشانی DTaward.ir. شماره تماس دبیرخانه شب تحول دیجیتال: ۸۸۲۲۹۹۰۱-021