..فیلم هندی هندی گاهی خوشی گاهی غم پارت2..

22,253

گزارش ندیدالکی جون ماماناتون..ببخشیدکه دوبله نیست قضیه ازاین قراره که پدرومادراین بچهه (همونی که داره سرودتمرین میکنه)توهندعاشق همدیگه میشن ومیخوان باهم ازدواج کنن ولی پدره پسره نمیذاره برای همین پسره خودش میره باهاش ازدواج میکنه وپدره میگه تودیگه پسرمن نیسی ازاینجابروپسره هم زنشوبرمیداره ومیرن لندن زندگی میکنن بعدداداش این مرده وقتی بزرگ میشه به بهونه درس خوندن میادلندن داداششوپیداکنه(ادامه پارت3