بخش کوتاهی از مصاحبه سید حسن نصرالله با شبکه المیادین به روایت دوربین دوم

73
متن و ترجمه و فیلم و صوت کامل مصاحبه: http://nasr.link/99-10-07
pixel