همنوازى گیتار -آموزشگاه موسیقى منادى

1,295

خانم هدیه موافق مدرس گیتار آموزشگاه موسیقى منادى همراه با هنرجوى خود كیمیا سفیدگر ، قطعه اى از جیپسى كینگز را مى نوازند.

pixel