اگر این قانون اجرا شود تخلفات پیش فروش ساختمان به صفر می رسد.

49
pixel