سوگ تنبور، اجرای قدیمی هژیر مهر افروز

3,760

تنبور نوازی و اجرای زنده قطعه سوگ تنبور توسط هژیر مهر افروز به یاد دایی خود مرحوم سید خلیل عالی نژاد.