سخنرانی دکتر امی

619

سخنرانی رویداد ساینترو - 2 آذرماه 1396 - دانشگاه تربیت مدرس تهران

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel