دکتر هاشم شریعتمدار ؛ استاد گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

23
زاویه دکتر هاشم شریعتمدار ؛ استاد گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با خبرنگار زاویه: زلزله شناسی مهندسی و مهندسی زلزله دو مبحث مهم در رابطه با زلزله است. طراحی لرزه ای ساختمان های مقاوم و کنترل لرزه ای سازه ها از عوامل مهم ایمنی در زلزله است. چرخه ساخت باید از تسلط سوداگران ساخت و ساز که تعهدی نسبت به اجرای مقررات ساختمانی ندارند رها شود. #زلزله #لرزه_نگاری #سازه_مقاوم_به_زلزله روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد @fumpr
pixel