گردهمایی یک روزه کیهان شناسی (4)

280
گردهمایی یک روزه کیهان شناسی: از نظریه تا مشاهده - 9 اسفندماه 1396- پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش های بنیادی
pixel