بیانات فرماندهی کل قوا در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین ع

436