قافله سینه زنی عاشورا هیأت رزمندگان اسلام صبح عاشورا-یزد ۱۳۹۶

112

تصویربرداری هوایی و تدوین: علی طباطبایی 09131596419