جلسه ستاد اقتصادی دولت.هفتم فروردین۹۹. -1

55

قدردانی از برنامه ریزی های خوب برای مقابله با کرونا؛ حدود 20هزار تخت بیمارستانی خالی داریم

5 روز پیش
pixel