مرورگر مناسب و پروفایل در سامانه پایش

51
شامل ورود به سامانه، عدم استفاده از فیلترشکن، مرورگر مناسب، بخش پروفایل و بخش خروج در سامانه پایش برنامه عملیاتی
pixel