از خرم آباد برای آموزش حسابداری آمدم و....

483

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی !!! داستان اشتغال این کار آموز شنیدنی است اگر به دنبال کار هستید حتماً آن را نگاه کنید!!!

pixel