کارگاه تجزیه و تحلیل کسب و کار براساس استاندارد BABOK

122

در تابستان 1398، دكتر احمدزاده با همکاری جهاد دانشگاهی شریف، کارگاه تربیت تحلیل گر کسب و کار براساس استاندارد BABOK (ویرایش 3) را برگزار نمود. تحلیل‌گر کسب‌ و کار، نقشی است که به کمک استاندارد BABOK، و با اجرای فعالیت های موجود در 6 حوزه دانشی این استاندارد، تحلیل کسب و کار را اجرا می نماید. اطلاع از سایر خدمات آموزشی و مشاوره ای دکتر محمد احمدزاده در:www.mohammad-ahmadzadeh.com