آیا جهان می تواند به وسیله مخلوق ایجاد شود؟!

385
بخشی از مناظره حمزه تزورتزس با لورن کراووس فیزیکدان ملحد
pixel