روز جهانی ارتودنسی | دکتر فاضل فیروزی

63

امروز پانزدهم ماه می - بیست و پنجم اردیبهشت ماه - روز جهانی ارتودنسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی (خالق شاهنامه) است. قسمت دوم www.drfirouziortho.com