طبقه بندی رخدادهای امنیت سایبری سیستم های کنترل صنعتی و اسکادا

204
در این فیلم آموزشی مختصر به معرفی و به کارگیری چارچوب طبقه بندی رخدادهای امنیت سایبری سیستم های کنترل صنعتی و اسکادا می پردازیم. توضیحات بیشتر در وبلاگ بنده :http://ahmadian.blog.ir/post/ICSSecurityTaxonomicFramework
pixel