نجات و انتقال خودروی تصادفی

108
بعد از وقوع حادثه رانندگی، هزینه های متعارف برای نجات خودروی خسارت دیده، جلوگیری از توسعه خسارت و انتقال خودرو به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر، توسط بیمه بدنه پوشش داده می شه. آدرس وبسایت رهیاب بیمه: www.rahyabimeh.com
رهیاب بیمه 52 دنبال کننده
pixel