استفاده از برنامه خط مرجع ( Reference Line) در gps نقشه برداری hitarget

201

در این ویدیو استفاده از برنامه خط مرجع ( Reference Line) در gps نقشه برداری hitarget برنامه HiSurvey Road اموزش داده میشود. به وسیله این برنامه میتوان نسبت به یک خط مرجه ، یا قوس ، نقاط یا قوس یا میدان و دایره را بدون داشتن مختصات و نقشه اولیه پیاده سازی کرد.