نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید با مشارکت مرکز فن بازار ملی ایران

45

نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید با مشارکت مرکز فن بازار ملی ایران - نمایشگاه بین‌المللی | 27 تا 30 تیرماه 1398