شتاب صفر تا 100 کرولا 2015 در شیراز

390

از ثانیه 6.2 تا 15 که میشه 8.8 ثانیه

مهدی 8 دنبال کننده
pixel