شفر را به کمپ تمرینی استقلال راه ندادند

302

وینفرد شفر و پسرش که می خواستند وارد محل تمرین استقلال شوند با واکنش حراست روربرو شدند و به وی اجازه ورود داده نشد.