بارش دانه های تگرگ به قطر ۵ سانتیمتر در جنوب آلمان

138

بارش دانه های تگرگ به قطر ۵ سانتیمتر در جنوب آلمان

پلاس فارس
پلاس فارس 141 دنبال کننده