جاری شدن آب در هیرمند پس از ۱۸ سال

7,340

فارس: ورود سیلاب از کشور افغانستان به سدها و رودخانه های سیستان، پس از قریب به ۱۸ سال خشکسالی، این روزها حیات دوباره به قلب خشکیده سیستان بخشیده و نوید آبادی و سرسبزی می دهد.