100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته اول مرداد 98شماره41

117

100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته اول مرداد 98شماره41 /روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/گوینده خبر: سید مرتضی موسوی /تدوین روح الله دلیر